Egzaminy PTE General

Zdaj z nami egzamin PTE General!

4. Egzaminy Językowe PTE General

PTE General to egzamin, który sprawdza i potwierdza znajomość języka na bardzo wysokim poziomie, bazując na realnych sytuacjach komunikacyjnych. Jest to certyfikat honorowany przez firmy i organizacje na całym świecie, uznawany w 45 krajach, honorowany także przez renomowane uczelnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Służby Cywilnej. Uzyskując certyfikat PTE General uzyskać można kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych.

  • Nasza szkoła jest partnerem Pearson PTE General, co oznacza, że możecie Państwo przygotować się do egzaminu certyfikującego i zdać go w naszej placówce.

EGZAMINY PTE GENERAL:

* umożliwiają ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe,
* skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL),
* kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych, a nie na zapamiętywanie specyficznego słownictwa, czy struktur językowych,
* sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
* weryfikują znajomość gramatyczną w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
* bazują na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych.

UZNAWALNOŚĆ

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE General:

* zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
* uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
* uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

FORMAT EGZAMINU

Egzaminy składają się z dwóch części:
Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi testami PTE General

CO JEST CELEM PTE GENERAL?

Celem PTE General jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i są przeprowadzane na 6 różnych poziomach od A1 do C2.